ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Όροι Χρήσης Η χρήση τού dagathoklis.com διέπεται από τους κάτωθι γενικούς όρους που ισχύουν για το σύνολο τού περιεχομένου, σελίδων, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών και αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά καθώς η χρήση τού ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και τού περιεχομένου τού ιστότοπου. Το dagathoklis.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις αυτών μέσω τής παρούσης ιστοσελίδας. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης Το dagathoklis.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων τού παρόντος ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Το dagathoklis.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχό- μενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τής τίθενται. Ομοίως, το dagathoklis.com δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση τού επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμμία περίπτωση το dagathoklis.com. Ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το dagathoklis.com με δική του ευθύνη. Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη Ο επισκέπτης/χρήστης τού ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου εκ μέρους επισκέπτη/χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης. Πνευματικά Δικαιώματα Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο τού παρόντος ιστότοπου —συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού τού δικτυακού τόπου— αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τού Dagathoklis.com και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις τού ελληνικού δικαίου, τού ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση τής μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος τού περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν τού παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος τού περιεχομένου τού dagathoklis.com.
D. AGATHOKLIS © 2023 | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα & Πολιτική Cookies | Επικοινωνία: dagathoklis@gmail.com
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Όροι Χρήσης Η χρήση τού dagathoklis.com διέπεται από τους κάτωθι γενικούς όρους που ισχύουν για το σύνολο τού περιεχομένου, σελίδων, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών και αρχείων που περιλαμβά- νονται σε αυτόν τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά καθώς η χρήση τού ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και τού περιεχομένου τού ιστότοπου. Το dagathoklis.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροπο- ποιήσεις αυτών μέσω τής παρούσης ιστοσελίδας. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης Το dagathoklis.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων τού παρόντος ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Το dagathoklis.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχό-μενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τής τίθενται. Ομοίως, το dagathoklis.com δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιο- δήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση τού επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετή- σεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμμία περίπτωση το dagathoklis.com. Ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το dagathoklis.com με δική του ευθύνη. Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη Ο επισκέπτης/χρήστης τού ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου εκ μέρους επισκέπτη/χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης. Πνευματικά Δικαιώματα Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώ- ματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο τού παρόντος ιστότοπου —συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογρα-φιών, σχεδίων, κειμένων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού τού δικτυακού τόπου— αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τού Dagathoklis.com και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις τού ελληνικού δικαίου, τού ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροπο- ποίησης, αναπαραγωγής, αναδημο-σίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση τής μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος τού περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχα-νικής ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν τού παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος τού περιεχομένου τού dagathoklis.com.
D. AGATHOKLIS © 2023 | Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα & Πολιτική Cookies | Επικοινωνία: dagathoklis@gmail.com